Stadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är KHS Föräldraförening, och dess hemort är Jomala. Föreningens språk
är svenska.
§2 Föreningens uppgift och syfte
Föreningens uppgift är att med tanke på elevernas bästa främja samarbetet mellan hem och
skola, föräldrar och lärare. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla målsmän till
aktivt samarbete med lärarkåren vid högstadieskolan, och stöda elevernas fritidsverksamhet.
Föreningen vill främja sådana strävanden som kan vara till nytta för ungdomen och dess
utveckling i positiv riktning.
§3 Anskaffning av pengar
Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom att med vederbörligt tillstånd ordna
fester, basarer, lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan motta gåvor och
testamenten.
§4 Föreningens medlemmar
Som medlem av föreningen antas elevernas målsmän, skolans lärare och varje person som är
intresserad av föreningens verksamhet.
§5 Medlemsavgift
Föreningens medlemmar erlägger en frivillig medlemsavgift, var storlek fastställs av
föreningens årsmöte.
§6 Styrelsemedlemmarna
Föreningens angelägenheter handhas av en för ett år i sänder vald styrelse, bestående av
ordförande och nio andra ordinarie medlemmar. Till styrelsen bör såvitt möjligt väljas
medlemmar från samtliga kommuner inom skolans elevområde. Av de ordinarie
styrelsemedlemmarna bör en tillhöra lärarkåren. För att bli invald i styrelsen bör målsman
helst ha barn i skolan. Två representanter för elevkåren äger rätt att närvara vid styrelsens
möten, men ej i dess beslut. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och
skattemästare.
§7 Mötesordning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna av
viceordföranden och är beslutsför då minst fem medlemmar är närvarande. Beslut fattas med
enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst utom vid val, där lotten
avgör.
§8 Prokura
Föreningens namn tecknas av orföranden eller viceordföranden endera tillsammans med
sekreteraren eller skattmästaren.
§9 Verksamhetsår och revision
Föreningens verksamhetsår börjar den 1 augusti och pågår till den 31 juli följande år.
Föreningens räkenskaper och protokoll skall senast den 15 september överlämnas till
föreningens verksamhetsgranskare som skall senast den 1 oktober tillställa styrelsen sin
berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning under
nästföregående verksamhetsår.
§10 Kallelse till möten
Kallelse till föreningens möten skall senast fem dagar före mötet meddelas genom annons i
en av ortens tidning eller genom skriftlig personlig kallelse.
§11 Ärenden till årsmötet
Vid föreningens årsmöte, som hålles inom oktober månad, behandlas följande ärenden:
• Val av ordförande för mötet och två protokolljusterare.
• Konstaterande av mötets laglighet
• Föredragning av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
• Fastställande av bokslutet.
• Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga för föregående
verksamhetsår.
• Fastställande av medlemsavgiften.
• Val av ordförande i föreningens styrelse.
• Val av nio ordinarie styrelsemedlemmar.
• Val av en verksamhetsgranskare.
• Av styrelsen framställda förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
• Av enskilda medlemmar framställda förslag till verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår.
• Handläggnig av övriga ärenden.
§12 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att
gälla på föreningens möten omfattas av minst tre fjärdedelar av de röstningen avgivna
rösterna.
§13 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses skall dess egendom enligt mötets beslut användas för ändamål, som
är ägnade att främja föreningens i stadgarna angivna syften. Dock vara i fråga om donerade
och testamenterade medel i gåvobrev eller testamenten föreskrivna villkor städse iakttagna.
§14 Övrigt
I allt övrigt skall gällande lag om föreningar tillämpas.
Hösten 2014