test

Med hänsyn till att eleven är ledig från skolarbetet minst 14 veckor per år fordras
särskilda skäl för frånvaro under skoltid.
Lov från skolan kan beviljas enligt följande:
- högst 5 skoldagar beviljas av klassföreståndaren
- 6 skoldagar eller mer beviljas av rektor

Tänk på att:
- Eleven bör i god tid före ledigheten kontakta sina ämneslärare och med dessa
komma överens om arbetsuppgifter, provarrangemang m.m.
- Eleven kan få hemarbete även efter hemkomsten beroende på hur långt
klassen avancerat under ledigheten.
- Skolan ger inte stödundervisning p. g. a. ledighet för resor

Ledighet söks direkt på Wilma, se lathund här